Terms and Conditions

Artikel 1: Overeenkomst

1.1 Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de aangeboden informatie en diensten van ITdaily, een door ForLink BV aangeboden en gehoste website. De gebruiker (bezoeker, klant, partner of leverancier) van de website en van eventuele aangeboden diensten, wordt geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan.

1.2 ForLink BV behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen optreden binnen deze algemene voorwaarden zal dit op de website bekend worden gemaakt en zullen de aangepaste voorwaarden automatisch van kracht zijn voor iedere gebruiker.

1.3 Tevens zijn de algemene voorwaarden van ForLink BV van toepassing op iedere overeenkomst tussen een gebruiker voor de gehele looptijd van deze overeenkomst.

1.4 Bij een zeer grote wijziging van deze algemene voorwaarden zal ForLink BV de gebruiker op de hoogte stellen per e-mail, indien deze bekend is.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 ForLink BV is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen, dan wel enig ander gebrek in de gegevens of informatie die is gepubliceerd op de website. Dit geldt voor zowel de gegevens of informatie die geplaatst zijn door ForLink BV, dan wel een medewerker van ITdaily, als voor eventuele bijdragen door gebruikers.

2.2 ForLink BV biedt de website aan zoals die op dat moment is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde technieken. ForLink BV is niet aansprakelijk voor het eventueel uitvallen of slecht functioneren van de website.

2.3 Op de website bevinden zich diverse links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. ForLink BV is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekent niet dat ForLink BV de mening / informatie/ gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of er enige associatie mee heeft.

2.4 Eventuele tekortkomingen in de informatie of gegevens van ITdaily geeft geen recht op enige vorm van financiële compensatie. ForLink BV is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

2.5 De informatie en gegevens op de website worden met hoge frequentie gewijzigd. ForLink BV behoudt zich dan ook het recht om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

3.1 De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten op de website en de daar gepubliceerde gegevens (teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out) in handen van ForLink BV zijn en blijven.

3.2 Het is een gebruiker, dan wel een derde verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ForLink BV, enige op de website gepubliceerde gegevens openbaar te maken, dan wel te verveelvoudigen. Deze gegevens mogen dus niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, verkocht of in enige andere vorm worden verspreid, anders dan via itdaily.

Artikel 4: Privacyregeling

4.1 ForLink BVs respecteert de gegevens en privacy van de gebruikers. ForLink BV heeft een apart privacy statement opgesteld dat onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. Kort samengevat komt het erop neer dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van een optimale website en ervaring. Indien er sprake van is dat we persoonsgegevens delen met een externe partij moet de gebruiker hiervoor expliciet toestemming geven. Enkele uitzonderingen hierop zijn de Belastingdienst, indien er sprake is van een commerciële overeenkomst of wanneer we dit juridisch verplicht zijn. We zijn een Nederlands bedrijf en volgen de Nederlandse wet.

4.2 Tijdens een bezoek aan de website kunnen wij informatie opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van een Cookie. Een Cookie is een heel klein bestand waarin basis informatie wordt opgeslagen. Via een Cookie kan worden nagegaan wanneer de gebruiker eerder op ITdaily is geweest en of de gebruiker bepaalde voorkeuren heeft op onze website. Via de link kan je je cookies op ITdaily beheren. Voor een compleet overzicht van alle cookies verwijzen we graag naar de privacy statement.

Artikel 5: Onvoorziene situaties

5.1 Indien zich er een situatie voordoet waar niet in voorzien is in de Algemene Voorwaarden of Privacyverklaring, kan dit worden voorgelegd aan ForLink BV via info@forlink.be. ForLink BV zal hier dan op reageren en die reactie zal bindend zijn.